• دعای روز :معبودم ،تقدير من پر از تغيير باد  . هواى من امروز  پر گشودن به كوى توست  .امروز با درك و احترام به تفاوت ها رها هستم  از هرتوقع و چشم داشت .امروز دست از  كنترل  همگان بر ميدارم و  جز تو در كنترل هيچكس  نيستم هديه ى من امروز آزاديست . ديگرى  از من و من از ديگرى رها هستم  از تمسخر ، تحقير و شكايت  ...
  الهى عزت نفسم بخش و با گشودن هر بند از پايم پرى براى پرواز ده، چه عطر آگين است  نفس كشيدن در هواى تو !
  خدايا  به ملكوت عشق ببر مرا كه زمين بس كوچك و است و تنگ، پروردگارا عبادتم بپذيرو غبار از قلبم بزداى تا رسيدن به كويت
  الهى بر تن و جانم خستگى راه مباد

این مجموعه آموزشی با بیش از 19 سال کار حرفه ای، دست 35 هزار نفر را در دست خود قرار داده و انسان ها را با خود آشتی داده است. صلح با خویشتن، صلح با دیگران، صلح با زندگی و این ممکن نیست مگر با شناخت خود و روابط خود برای هماهنگی با قواعد بازیهای زندگی. کلام زنده با یاری گرفتن از فلسفه ی هستی شناسی، با بازیهای عملی و مؤثر امکان این تجربه را میسر کرده است.
نتایج حاصله تاکنون:

 • اعتماد به نفس
 • قدرت تصمیم گیری
 • رهایی از دغدغه ها
 • بهبود روابط اجتماعی
 • بهبود روابط خانوادگی
 • پذیرش مسئولیت زندگی
 • رهایی از سر درگمی و بی هدفی ها و ...

هدف دوره

زندگي از مجموعه ي گسترده اي از حوزه هاي مختلف تشکيل شده که در حوزه ي رويدادهايي نظام يافته و قانون مند، با اهداف مشخص و قواعد خاص خويش رخ مي دهد که ما به آنها بازي­هاي آن حوزه از زندگي مي گوئيم.

انسانها بازيگران اين بازي ها هستند و زماني که در هر يک از اين حوزه ها قرار مي گيرند، خواسته يا ناخواسته درگير اين بازي­ها مي شوند اما به علت عدم شناخت قواعد اين باريها و عدم توان تفکيک بازي­هاي مختلف در هر حوزه از يکديگر مرتکب اشتباهات ناخواسته و تکراري فراواني مي شوند که به شکل شکست ها و عدم موفقيت در زندگي و کار بروز مي­کند و در نهايت گاهي موجب نارضايتي از جريان زندگي مي شود.

هدف از اين دوره، ديدن بازيهاي زندگي، در هر حوزه مي باشد به گونه اي که افراد قادر به تفکيک بازيها از يکديگر و رعايت قواعد و قوانين آن بازيها باشند به همين علت نام دوره" ديدن "مي باشد.

اين دوره چيزي به عنوان جمع بندي و نتيجه گيري نهايي ندارد و رسيدن به مهارت ديدن بازي هاي زندگي در همان حوزه، مدنظر مي باشد.